Konsultacje CSR

Pomagamy firmom w budowaniu długotrwałej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), czyli takiego kierunku rozwoju, który jest zgodny z wizją/misją/wartościami organizacji. Strategia CSR pomaga lepiej zarządzać relacjami z interesariuszami firmy, budować przewagę konkurencyjną oraz identyfikować szanse i zagrożenia w rozwoju organizacji. Dzięki temu firmy mogą nie tylko podnosić swoją wartość dla jej interesariuszy, ale także usprawnić swoje procesy i budować pozytywny wizerunek.


Proces budowania strategii CSR zaczynami od prowadzenia dialogu z pracownikami z różnych obszarów organizacji. Dialog pozwala na ustalenie diagnozy obecnej sytuacji w firmie. Poznanie aktualnych wyzwań/problemów organizacji ułatwia określenie wizji potencjalnych zmian, co z kolei przekłada się na konkretne i mierzalne cele strategiczne i operacyjne oraz kluczowych działań, które należy podjąć, aby te założenia wprowadzić w życie.